Το Τεχνικό μας Γραφείο έχει μεγάλη πείρα στην έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών και αυτό τη καθιστά ικανή να προτείνει τις καλύτερες δυνατές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων σας (εξωτερική θερμομόνωση. εγκατάσταση ηλιακού, κτλ)
Την 30/3/2010, με απόφαση των υπουργών οικονομικών περιβάλλοντος ενέργειας - κλιματικής αλλαγής, εγκρίθηκε ο κανονισμός ενεργειακής απόδοσης κτιρίων ΚΕΝΑΚ.
Στον κανονισμό προβλέπεται ότι κάθε νέο κτίριο ή σε υφιστάμενο κτίριο που ανακαινίζεται ριζικά, πρέπει να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. Παράλληλα καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές που αφορούν στο σχεδιασμό κτιρίου (χωροθέτηση, προσανατολισμός, απαιτήσεις ηλιασμού, ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών συστημάτων κ.λ.π.), στο κτιριακό κέλυφος ή στις Η/Μ εγκαταστάσεις.

Η ενεργειακή επιθεώρηση αποσκοπεί:

  • στην εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός, ΖΝΧ)
  • στην ενεργειακή κατάταξη κτιρίου
  • στην έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
  • στη σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη/χρήστη δια τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

 
Το γραφείο μας διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία και εξοπλισμό για την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων καθώς και για την ενεργειακή αναβάθμιση τους.  Βασικό εργαλείο μας η θερμοκάμερα FLIR E6.
 

Τι είναι το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;
Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) , στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει συστάσεις δια τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Πότε απαιτείται η έκδοση για πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;
Ο συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου από το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
Η έκδοση για πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης απαιτείται σε όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, κλπ), ως εξής:

Νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα:
- Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.
Υφιστάμενα:
- Από 09.01.2011: σε κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου ή πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα).
-Από 9.1.2012 στην ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.
- Η έκδοση για πιστοποιητικό ενεργειακή απόδοσης είναι υποχρεωτική κατά την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον».
Η έκδοση πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική μόνο σε νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων. Τα πιστοποιητικά θα έχουν ισχύ για δέκα έτη.
 

Δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
Τα απαιτούμενα διακαιολογητικά για τη σύνταξη Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης υφιστάμενου κτιρίου είναι τα ακόλουθα:
1) Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ. ΔΟΥ, διέυθυνση κτλ)
2) Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)
3) Αρχιτεκτονικά σχέδια ως κατασκευασθέν
4) Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια και μελέτη θερμομόνωσης, εφόσον είναι διαθέσιμα
5) Τοπογραφικό σχέδιο
6) Οικοδομική άδεια
7) Φύλλο συντήρησης λέβητα
 

national cpr association